Nekaj več o nas

S prvimi predavanji in objavljanjem prvih člankov o biodinamiki smo začeli leta 1985.
Meta Vrhunc je takrat živela še v Nemčiji in je Steinerjevo zapuščino na področju medicine in pedagogike že poznala. Ko je spoznala tudi Steinerjevo biološko-dinamično metodo in še posebej raziskovalno delo Marije Thun, je Marijo Thun v Dexbachu pri Giessnu obiskala in se z njo dogovorila za posredovanje rezultatov njenega dela slovenskim vrtičkarjem in kmetom pa tudi za skupna prizadevanja za širjenje Steinerjeve biološko-dinamične metode v Sloveniji.

Leta 1985 je začela z objavljanjem delov iz Setvenega koledarja Marije Thun in člankov o biološko-dinamični metodi v reviji Moj mali svet, Ljubljanskem dnevniku in drugih časopisih in se za leto 1988 dogovorila z revijo Moj mali svet tudi za prvo celotno izdajo Setvenega koledarja Marije Thun v slovenščini.

V sodelovanju z Ljubljanskimi vrtičkarji, ki jih je vodil Pavel Šegula, je začela z organizacijo mnogih predavanj tujih strokovnjakov za področje biološko-dinamične metode v Ljubljani in večjih mestih Slovenije. Kot predavatelje je izbirala antropozofiji zavezane, akademsko izobražene in na svojem področju praktično delujoče strokovnjake iz področja vrtnarstva, sadjarstva, živinoreje, semenarstva pa tudi medicine, astronomije in drugih področij antropozofije.

V toku let, od tistih prvih začetkov do danes, so bili tako pri nas Jan van Ledebura, Wilhelm Barkoff, Siegfried Baumann, Georg Wilhelm Schmidt, dr. Johannes Zwiauer, dr Jörg Spranger, dr. Berthold Heyden, dr Wolfgang Held, dr. Mario Mayrhofer, Michael Kassner, Hartmut Heilmann, dr. Leo Selinger, Brigitte von Wistinghausen, dr. Eckart von Wistinghausen, Rheinhild Emmelmann, Claudio Casera, Michael Straub, dr. Seelbach, Michael Rein, Michael Schreyer, Ilse Demarest… in vedno in vedno znova Marija in Matthias Thun.

REGISTRACIJA

Društvo Ajda Vrzdenec je zraslo iz predavanj, srečanj in dejavnosti med leti 1985 in 1991 in se je leta 1991 registriralo. Ajda Vrzdenec je imela ob registraciji že svojo domovino. Kmetija, ki jo je Meta leta 1988 kupila, je od registracije do danes sedež društva in od vsega začetka prostor, potreben za izdelovanje preparatov, praktično delo in učenje.

USTANOVNI ČLANI

Za registracijo društva leta 1991 je bilo potrebnih sedem oseb. Razen Božene Čarič so bili ustanovitelji društva AJDA Vrzdenec še Bes Stanko, Klinar Nataša, Grom Majda, dr. Ignac Sivec, Marko Resinovič in Meta Vrhunc. Prvi predsednik društva je bil Marko Resinovič. Meta Vrhunc je od ustanovitve društva do leta 1993 živela še v Nemčiji, nato se je vrnila, sprejela predsedstvo društva in, s prekinitvijo dobrega leta, društvo vodila vse do leta 2017. Od tedaj je častna predsednica.

V pravilih društva je zapisano:
Naloge in cilji društva so: populariziranje biološko-dinamičnega kmetovanja in vrtnarjenja, sadjarstva, živinoreje, čebelarstva ter drugega dela z naravo, kot se je to razvilo iz antropozofije….

RAST

Društvo je imela ob koncu leta 1991 le 20 članov, ob koncu leta 1992 le 29 članov, koncem leta 1993 skupaj 38 članov. Leta 1994 se je članstvo podvojilo na 72, leta 1995 zraslo na 216 članov, leta 1996 na 305 članov, leta 1997 na 417 članov, leta 1998 na 563 članov, 1998 na 645, v letu 1999 na 704, v letu 2000 na 823 in do septembra 2001, ko smo ustanovili Zvezo društev AJDA, na 939 članov. S povečevanjem članstva smo začeli ustanavljati regionalne delovne skupnosti s svojo običajnemu društvu podobno organizacijsko strukturo. Iz teh se je oblikoval večji del danes v Sloveniji delujočih društev za biološko-dinamično gospodarjenje.

V knjigi članov društva AJDA Vrzdenec smo prišli leta 2014 do številke 1610, Članov s plačano članarino smo imeli leta 2014 še vedno 360.
Število članov v toku leta praviloma raste, ob koncu leta pa zaradi izločanja tistih, ki so v zaostanku s članarino, spet zniža.

NASTAJANJE DRUGIH AJD

Mnogi naših nekdanjih članov in učencev so se odločili za članstvo v regionalnih društvih za biološko-dinamično gospodarjenje, ki so se razvila iz našega društva, tako Jože Grabljevec in Marija Poljanec, ki sta bila člana našega društva od leta 1994 dalje, Ozbič Franka in Svetek Alenka, ki sta bili članici našega društva od leta 1995, Turinek Janez od leta 1997, Zalokar Mihaela, Videmšek Cvetka in Topolovec Daniela od leta 1998, Ločičnik Tončka od leta 1999, Balantič Franka je bila članica eno leto od leta 2000, Zavodnik Franc leta 2002, Hriberšek Majda in Košar Janez od leta 2006.

ZVEZA DRUŠTEV

Zvezo društev za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda sta ustanovili Ajda Vrzdenec in Ajda Dravograd.
Pozneje se je Zvezi pridružila tudi Ajda Domžale in Ajda Sostro ter Ajda Goriška, nekaj kasneje tudi Ajda Gorenjska. Zveza vse do danes ni opravljala vseh nalog, ki si jih je zapisala v svoja pravila, s spremembo pravil pa ne omogoča svobodnega delovanja včlanjenih društev. AJDA Vrzdenec je iz Zveze društev Ajda izstopila.

NAŠA VODILA

Znotraj društva in vodstva negujemo kolektivno odločanje in delitev nalog.

Navzven so orodja našega delovanja: Setveni priročnik. Od leta 1988, ko je Kmečki glas z revijo Moj mali svet izdal prvi slovenski prevod, pa do danes, torej že skoraj 30 let, ostaja Setveni priročnik orodje, s katerim dosežemo veliko število ljudi in s pomočjo katerega lahko najodličnejšo metodo pridelovanja zdrave hrane približujemo vrtičkarjem in kmetom.

Drugo naše orodje je temeljito izobraževanje tako v teoriji kot v praktični biodinamiki.

Tako pred kot po ustanovitvi AJDE Vrzdenec do danes, se je naše delovanje napajalo iz predavanj in seminarjev izbranih strokovnjakov, že mnoga leta pa pridobljeno znanje posredujemo zainteresiranim tudi sami, pri Ajdi Vrzdenec predvsem na sedemdnevnih izobraževanjih s teoretičnim in praktičnim delom.
Ta izobraževanja opravljamo od leta 1998 in po grobi, skromni oceni je šlo skozi ta izobraževanja že več kot 700 članov Ajde.

Pomemben prispevek na področju izobraževanja je AJDA Vrzdenec opravila z dodelitvijo več kot 40 štipendij za udeležbo na krajših ali daljših izobraževanjih v tujini. Od nekajdnevne udeležbe na svetovnem biodinamičnem kongresu v Švici do enoletnega biodinamičnega šolanja v Rengoldshausenu za Anamarijo Slabe.

Pomembna možnost nabiranja znanja so bile strokovne ekskurzije. Na preglednici opravljenega dela je evidentiranih 35 strokovnih izletov, eno desetdnevno potovanje k projektu SEKEM v Egipt, 10 dvodnevnih in 24 enodnevnih izletov. Dvanajstkrat doslej smo organizirali tudi enotedenske počitnice z učenjem in strokovnimi predavanji iz področja antropozofije na Lošinju in Novigradu.

V pripravi praznovanja 20-letnice leta 2011, smo pregledovali naše arhive. V tem času je bilo zapisano število organiziranih predavanj za društvo AJDA Vrzdenec 225.
Vseh aktivnosti ni več mogoče ugotoviti. Veliko je bilo predavanj, včasih celi sklopi, v drugih krajih, za drugačna društva, za občine, knjižnice, šole, za delovne skupnosti Ajde Vrzdenec, tudi na Hrvaškem in v Srbiji, ki tu niso zajeti.

Nedavno smo slišali vprašanje zakaj da je AJDA Vrzdenec nekaj posebnega. Zakaj le?

Verjetno prav zaradi obsega in kvalitete svojega, sedaj več kot 25 letnega dela. Nekaj iz naše zgodovine navajamo v nadaljevanju.

Naše naslednje orodje je literatura. Pomembno v naših očeh je, da zainteresiranim omogočimo poglabljanje na predavanjih pridobljenega znanja. Za to skrbimo z izdajanjem skrbno izdelanih zapisov predavanj in seminarjev tujih predavateljev in izdajanjem prevodov strokovne literature s področja biodinamike.

V toku let smo izdali štiri velike knjige, deset brošur in približno 30 zapisov izvrstnih strokovnih predavanj. Veseli smo, da smo z izdajo literature sledili potrebam časa in imamo v času stiske naših čebel na razpolago dve brošuri, ki omogočata pridobivanje novega znanja čebelarjem, za tiste, ki se zavedajo ohranjanja lastnih semen pa dve brošuri o semenarstvu. Najpomembnejša knjiga, slovenski prevod Steinerjevega Kmetijskega tečaja je zagledala luč sveta leta 2011.

MEDIJI

Pomembna možnost širjenja biodinamike je delo z javnostjo. Menimo, da nas mediji v glavnem sprejemajo in podpirajo. Članki o biodinamiki vzbujajo pri bralcih vse več zanimanja.

STROKA

Sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo in Kmetijsko svetovalno službo še vedno ni zadovoljivo.
Že leta 1996 je društvo AJDA Vrzdenec finansiralo 3-mesečno delovanje nizozemskega strokovnjaka za biodinamiko, dipl.ing. Menza de Boom v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in pri kmetijski svetovalni službi v upanju, da bo stroka prepoznala dragocenost metode in njeno širjenje podprla. Temu žal do danes ni tako.

V prizadevanju proti sprejemanju zakona, ki dovoljuje posevke gensko spremenjenih rastlin je bila AJDA Vrzdenec pobudnik ustanovitve in delovanja Združenja za zdravo Slovenijo in znotraj tega aktivnosti kot pisem naših članov županom, društvom, cerkvi, nakup, prevod in razpošiljanje približno 200 brezplačnih kopij filma o nevarnostih genske tehnike s slovenskimi podnaslovi, organiziranje in sodelovanje na protestnih zborovanjih, tiskovnih konferencah, pogovorih v parlamentu, pri ministrih…
Na to, da zgodovinskega trenutka poskusa preprečenja dovoljevanja posevkov GSO v Sloveniji nismo zamudili, smo ponosni.

DR. JANEZ DRNOVŠEK

V čast nam je še vedno, da nas je 16. maja 2006 na Vrzdencu obiskal pokojni dr. Janez Drnovšek.
Povedal je, da je zelo vesel, da nas je našel. Takrat smo se dogovorili za naše sodelovanje v Gibanju za pravičnost in razvoj.

ČLANI SVETOVNE DRUŽINE BIODINAMIKOV

K delu z javnostjo sodi tudi povezovanje z biodinamičnim gibanjem v svetu.

Meta Vrhunc je bila v Sekciji za kmetijstvo na centru antropozofije v Dornachu do leta 2013 več kot 15 let dejavna kot predstavnik Slovenije v delovnem organu vsakoletnega svetovnega biodinamičnega kongresa. Od leta 2013 nas v tem organu zastopa dr. Matjaž Turinek.

DEMETER

Leta 1996 smo se povezali z Demeter International, leta 1997 se je AJDA Vrzdenec vključila v Demeter International in leta 1998 smo podpisali pogodbo s ciljem, da v društvo vključenim članom omogočimo pridobivanje svetovne blagovne znamke DEMETER.
Blagovno znamko DEMETER je AJDA Vrzdenec pripeljala v Slovenijo še preden je Slovenija sprejela svoje smernice za ekološko kmetovanje.
Sekcija Demeter je delovala v okviru AJDE Vrzdenec do leta 2007, do ustanovitve Zavoda Demeter in je združevala leta 2007 več kot 40 kmetij.
Prve kontrole za dodeljevanje Demeter blagovne znamke je opravljalo po našem dogovoru mesto za kontrolo ekološkega kmetovanja OEKOP iz Nemčije, zadnje pa že za biodinamiko izobraženi kontrolorji za certificiranje ekološkega kmetovanja v Sloveniji.

DELOVANJE NAVZNOTER

Dr. Rudolf Steiner pravi, naj bi antropozofija pomagala človeku spoznati, kdo je – da bi potem lahko nekdo tudi postal.
V duhu oblikovanja odgovornega, zrelega človeka, negujemo znotraj društva medsebojno razumevanje in podporo, antropozofske vsebine, praznovanje letnih praznikov in skrbimo za vsaj skromen spekter prevodov iz tega področja Steinerjeve zapuščine.

PREPARATI

Nepogrešljiva in centralna notranja naloga našega društva je skrb za biološko-dinamične preparate, ki jih mora biti dovolj za vse člane.
Nabiranje zelišč, priprava, zakopavanje, izkopavanje, hramba in dodeljevanje biološko-dinamičnih preparatov je v našem odnosu do narave, ki nam je zaupana in naših članov osrednjega pomena.

PO POGLEDU NAZAJ ŠE POGLED NAPREJ

Wolfgang Findeisen pravi, da živimo v času, ko počivanje ni dovoljeno.
V vodstvu našega društva ni nikogar, ki bi mnenju, da je biološko-dinamično metodo nujno potrebno širiti, nasprotoval. Torej bomo, dokler bo le mogoče, v duhu antropozofije svoje delo nadaljevali.
Je pa že napočil čas, da dejavnosti odgovorno vzame v svoje roke mlajša generacija, z zato potrebnim znanjem in moralnimi kvalitetami.